कै. लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडळ, परळी वैजनाथ संचालित.

कै. लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालय, परळी-वै.

S.S.R. Report

SSR Report Download From Here

copyright @ lldmmparli.in
contact WebMaster