कै. लक्ष्मीबाई देशमुख शिक्षण प्रसारक मंडळ, परळी वैजनाथ संचालित.

कै. लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालय, परळी-वै.

AQAR

AQAR Report Download From Here
copyright @ lldmmparli.in
contact WebMaster